องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
 
ประกาศ ก.อบต.นม มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.อบต.จ.นม การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต.จ.นม สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลขององค์การบริหารตำบล พ.ศ. 2545
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign