องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการเด็กและเยาวชนดอนมันวัยใสปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2563


วันที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น.

สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนดอนมันวัยใสปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยาคม ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย โดยภายในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1.การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรคระบบทางเดินหายใจ และการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5
2.การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการทำหน้ากากอนามัย
3.การแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติทำหน้ากากอนามัย

การดำเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12