องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการเด็กและเยาวชนดอนมันวัยใสปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2563


วันที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น.

สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนดอนมันวัยใสปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยาคม ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย โดยภายในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1.การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรคระบบทางเดินหายใจ และการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5
2.การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการทำหน้ากากอนามัย
3.การแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติทำหน้ากากอนามัย

การดำเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07