องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีอาสาสมัครบริบาล


วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ดอนมัน ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล ( Care plan) ให้กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีอาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 คน

ประกอบด้วย
1.นางนิตยา อุทกะ
2.น.ส.วัชราภรณ์ ศรีชะนะ
บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (หลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย)

ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลดอนมัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07