องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน


วันที่ 10 สิงหาคม 2564
💗💗💗💗ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย
- นายศุภชัย พันธไชย ประธานสภา
- นายมานพ บุไธสง รองประธานสภา
- ส.อบต.อภินันท์ มโนรมย์
- ส.อบต.อุทัย สุวิชา
- ส.อบต.สำฤทธิ์ คำยาง
- ส.อบต.แสน ประดิษฐ์จา
- ส.อบต.ธีรพล โพธิจักร
- ส.อบต.วิโรจน์ วรรณกัมมิโก
- ส.อบต.แรม คุ้มกลาง
- ส.อบต.สุรชัย สาโสภา
- ส.อบต.จิรณะ บุญเกิด
- ส.อบต.สุบรรณ มโนรมย์
- ส.อบต.ไพบูลย์ โสรัมภา
- ส.อบต.ทองใบ แย้มลอย
- ส.อบต.เกศกัลยา จันทิชัย
- ส.อบต.ทองมา เสนอกลาง
- ส.อบต. พรรณี ทอนไธสง
- ส.อบต.รวย พลวงกลาง
บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมัน ดังนี้
- เงิน จำนวน 3,150 บาท
💗💗💗💗ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดจากหมู่6 บ้านหนองยาง นำโดย
- นางสาคร จันทร์คำวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
- นายวีระพงษ์ จันทร์คำวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- นางสำรวย อัตติปา ประธาน อสม.
บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมัน ดังนี้
- เงิน 2,801 บาท
- ข้าวสารจ้าว 1กระสอบใหญ่
- ข้าวสารเหนียว ครึ่งกระสอบใหญ่
-น้ำ 9 แพ็ค
- ปลากระป๋อง 8 กระป๋อง
- มาม่า 61 ห่อ
- นม 4 กล่อง
💗💗💗💗ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดจาก
- ผู้ใหญ่สาคร จันทร์คำวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านหนองยาง
- ผู้ช่วยวีระพงษ์ จันทร์คำวงษ์ พร้อมครอบครัว
บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมัน ดังนี้
- เงิน 3,000 บาท
- น้ำ 6 แพ็ค
💝💝💝💝ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดจาก
- นางลำใย รักษาชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนสั้น หมู่4
- นางสาวเปรมวดี ต้นไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนสั้น หมู่ 4
- นายสัมฤทธิ์ คำยาง ประธาน อสม.บ้านดอนสั้น หมู่4
- นางสาวทัศนีย์ นนโท อสม.
- นางจันดี นนโท อสม.
- นางขวัญฤทัย นนโท อสม.
- นางประกาย เกินกลาง อสม.
- นางแฉล้ม เล้งไธสง อสม.
- นางทองทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า
- นางสะอาด เต็งตังรัมย์ อสม.
- นางสายฝน เกตุทิม
บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมัน ดังนี้
-ไข่ไก่ 2 กล่อง
- มาม่า 2 ลัง
- น้ำ 15 แพ็ค
❤️❤️❤️❤️ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย
- นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
- นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าสำนักปลัด
- นางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-นางสาวอังคณา สียางนอก ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
- พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันทุกท่าน
บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมัน ดังนี้
- ฟัก 1 ถุงใหญ่
- แตง 1 ถุงใหญ่
- มะนาว 1 ถุงใหญ่
- ฟักทอง 2 ลูกใหญ่
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
อบต. ดอนมันขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้ใจบุญทุกท่าน🙂🙂🙂

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24