องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดูงานและประเมินผลโครงการ ขุดลอกหน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมคณะผู้บริหาร นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ให้การต้อนรับ

นายธนวัฒน์ สิงห์วนาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน

ในโอกาสลงพื้นที่โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดูงานและประเมินผลโครงการ ขุดลอกหนองแก้มลิงลำคลองวังไทร - คลองตลาด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ

ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

การติดตามและประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอขอบคุณ นายฐนัญภพ ดาราย ปลัดอวุโส

รักษาราชการแทน นายอำเภอประทาย

นายพุฒิพงศ์ ภคเลิศพิบูลย์ ท้องถิ่นอำเภอประทาย นายสัญญา ศาสนนันทน์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอประทาย และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

เป็นอย่างสูง ที่ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ในครั้งนี้

2022-11-09
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-26
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-04
2022-08-31
2022-08-25
2022-08-19