องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการจัดทำแผนการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY และได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ลงพื้นที่สำรวจ การจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน  เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่องและเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลดอนมัน ทั้ง 10 หมู่บ้าน  และให้ความรู้และรณรงค์จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้ครบตามเป้าหมายตามที่กำหนด จึงต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน พร้อมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14