องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันแรก


        ตามที่ อบต.ดอนมัน ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พ.ค. 2567 ณ สนามโรงเรียนสระประดู่ ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยมีตัวแทนนักกีฬาจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ต.ดอนมัน จำนวน 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในตำบล ซึ่งเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2567 นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จ.อ.บรรจง ชาติพันธ์จันทร์ ปลัด อบต.ดอนมัน ผู้กล่าวรายงาน และเมื่อวันที่ 7 พ.ค 2567 นายก อบต.ดอนมัน ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักกีฬาที่ได้รับวัลในการแข่งขันทุกประเภท รวมทั้งกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยระหว่างการแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุน งบประมาณ ค่าอาหาร เครื่องดื่มจากท่านผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

- สส.ปิยะนุช ยินดีสุข สส.เขต 7 จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย

- นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ ประธานชมรมนายก อปท. อ.ประทาย

- นายอัครชัย อมัติรัตนะ นายก อบต.ทุ่งสว่าง

- นายทองสา กลางนอก นายก อบต.โคกกลาง

- นายนริศ เรืองธนานุรักษ์

- นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ สมาชิกสภา จ.นครราชสีมา

- ชมรมสตรีตำบลดอนมัน

คุณสมร ประดิษฐจา

- ผอ.รพ.สต. พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คอกหมู

- ทีมงาน อสม. ตำบลดอนมัน

- ผอ.โรงเรียนสระประดู่

- ผอ.โรงเรียนช่องแมวพิทยา

- ส.อบต.ดอนมันทุกท่าน

- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ

- ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬา

- คณะกรรมการตัดสิน และผู้ที่มีส่วนเกียวข้องทุกท่าน

ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

🙏🙏🙏ในนามของ อบต .ดอนมัน ขอขอบคุณทุุกท่าน ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

💝💝ขอขอบคุณคะ💟💟

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24