องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

          นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมัน

           ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ดอนมันทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล คณะครู เป็นอย่างยิ่งที่สละเวลามาร่วมในพิธีในวันนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07