องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
มาตรการส่งเสริมเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการในการสร้างจิตสำนัก
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign